บทที่3 Operating System Structures

posted on 18 Aug 2008 05:08 by 490702464037

ส่วนประกอบของระบบ (System Component)

การจัดการกระบวนการ (Process Management)

                กระบวนการ คือโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ได้แก่ งานแบบกลุ่ม โปรแกรมของผู้ใช้ในระบบแบ่งส่วนเวลา งานสพูลิ่ง เป็นต้น กระบวนการต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานหนึ่งๆ เช่น เวลาประมวลผล หน่วยความจำ แฟ้มข้อมูล และอุปกรณ์รับส่งข้อมูล

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ในการจัดการกระบวนการ ดังนี้

·         สร้างและทำลายกระบวนการทั้งของระบบและผู้ใช้

·         ให้กระบวนการหยุดชั่วคราว หรือกลับคืนสภาพ

·         จัดกลไกในการประสานงานระหว่างกระบานการ

·         จัดกลไกในการจัดการปัญหาวงจรอับ

การจัดการหน่วยความจำหลัก (Main Memory Management)

                หน่วยความจำ คือ Array of bytes ซึ่งมีตำแหน่งหรือแอดเดรสเฉพาะ หน่วยความจำเป็นที่พักข้อมูล ระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ในการจัดการหน่วยความจำ ดังนี้

·         บันทึกข้อมูลว่าโปรแกรมใดอยู่ในหน่วยความจำตำแหน่งใด

·         เลือกกระบวนการที่จะนำลงหน่วยความจำต่อไป เมื่อมีหน่วยความจำว่าง

·         จัดสรรพและคืนหน่วยความจำตามที่ระบบขอร้อง

การบริหารแฟ้มข้อมูล (File Management)

                แฟ้มข้อมูล คือ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้สร้างเป็นผู้กำหนดขึ้น

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่บริหารแฟ้มข้อมูล ดังนี้

·         สร้างและทำลายแฟ้มข้อมูล

·         สร้างและทำลายไดเรกทอรี

·         ให้บริการการใช้งานแฟ้มข้อมูลและไดเรกทอรีขั้นพื้นฐาน

·         อ้างอิงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลจริงในหน่วยความจำสำรอง

·         ทำสำเนาแฟ้มข้อมูลลงในหน่วยความจำถาวร

การบริหารระบบรับส่งข้อมูล (I/O System Management)

                ระบบรับส่งข้อมูลประกอบไปด้วย

·         องค์ประกอบการจัดการหน่วยความจำประกอบด้วย Buffering, Caching และ Spooling

·         วิธีการเรียกใช้ตัวควบคุมอุปกรณ์

การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Management)

                การทำงานตามโปรแกรมผู้ใช้ ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ จะต้องอยู่ในหน่วยความจำหลักในขณะทำงาน แต่เนื่องจากหน่วยความจำหลักมีขนาดจำกัด จึงจำเป็นต้องมรที่เก็บข้อมูลสำรอง คอมพิวเตอร์สมัยใหม่นิยมใช้จานบันทึกหรือดิสก์ เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง สำหรับเก็บโปรแกรมและข้อมูล โปรแกรมส่วนมากถูกบันทึกไว้ในจานบันทึก จนกระทั่งมีการนำลงสู่หน่วยความจำหลัก

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่บริหารจานบันทึก ดังนี้

·         การบริหารพื้นที่ว่าง

·         การจัดหาเนื้อที่เก็บข้อมูล

·         การจัดตารางการใช้จา