บทที่3 Operating System Structures

posted on 18 Aug 2008 05:08 by 490702464037

ส่วนประกอบของระบบ (System Component)

การจัดการกระบวนการ (Process Management)

                กระบวนการ คือโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ได้แก่ งานแบบกลุ่ม โปรแกรมของผู้ใช้ในระบบแบ่งส่วนเวลา งานสพูลิ่ง เป็นต้น กระบวนการต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานหนึ่งๆ เช่น เวลาประมวลผล หน่วยความจำ แฟ้มข้อมูล และอุปกรณ์รับส่งข้อมูล

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ในการจัดการกระบวนการ ดังนี้

·         สร้างและทำลายกระบวนการทั้งของระบบและผู้ใช้

·         ให้กระบวนการหยุดชั่วคราว หรือกลับคืนสภาพ

·         จัดกลไกในการประสานงานระหว่างกระบานการ

·         จัดกลไกในการจัดการปัญหาวงจรอับ

การจัดการหน่วยความจำหลัก (Main Memory Management)

                หน่วยความจำ คือ Array of bytes ซึ่งมีตำแหน่งหรือแอดเดรสเฉพาะ หน่วยความจำเป็นที่พักข้อมูล ระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ในการจัดการหน่วยความจำ ดังนี้

·         บันทึกข้อมูลว่าโปรแกรมใดอยู่ในหน่วยความจำตำแหน่งใด

·         เลือกกระบวนการที่จะนำลงหน่วยความจำต่อไป เมื่อมีหน่วยความจำว่าง

·         จัดสรรพและคืนหน่วยความจำตามที่ระบบขอร้อง

การ