บทที่5 CPU Scheduling

posted on 18 Aug 2008 05:08 by 490702464037

แนวความคิดพื้นฐาน (Basic Concept)

                แนวคิดของ Multiprogramming ที่สัมพันธ์กันอย่างง่าย คือ กระบวนการจะทำงานจนกระทั่งถึงเวลาต้องรอ ระบบปฏิบัติการจะเอาหน่วยประมวลผลกลางออกมาจากกระบวนการนั้น และให้หน่วยประมวลผลกลางแก่กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งแทน

แสดงการสลับลำดับของช่วงประมวลผลและช่วงรับส่งข้อมูล

ถึงแม้ว่าช่วงเวลาประมวลผลของแต่ละกระบวนการจะมีค่าแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่จะให้ผลคล้ายกราฟในรูป ดังนี้

แสดงฮิสโตรแกรมของช่วงเวลาประมวลผล

ตัวจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Scheduler)

                เมื่อหน่วยประมวลผลกลางว่างง ระบบก็จะเลือกกระบวนการจากแถวพร้อม เพื่อให้ทำงานในหน่วยประมวลผลกลางต่อไป โดยใช้ตัวจัดตารางระยะสั้น หรือตัวจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผล

                ในการจัดตารางหน่วยประมวลผลกลาง ระบบจะต้องตัดสินใจหรือเลือกเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น คือ

1.       เมื่อกระบวนการเปลี่ยนสถานะจาก กำลังทำงาน ไปเป็น กำลังรอคอย

2.       เมื่อกระบวนการเปลี่ยนสถานะจาก กำลังทำงาน ไปเป็น สถานะพร้อม

3.       เมื่อกระบวนการเปลี่ยนสถานะจาก กำลังรอคอย ไปเป็น สถานะพร้อม

4.       เมื่อกระบวนการสิ้นสุด

ตัวส่งต่อ (Dispatcher)

                เป็นโปรแกรมที่ย้าย